User Tools

Site Tools


film:alawar_yara.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

film:alawar_yara [2015/07/22 03:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Alawar Yara (Story Time) ======
 +<WRAP box 200px left>
 +**Released** [[:​list_of_hausa_films?​dataflt=year=2014-Present|2014-Present]] \\
 +**Directed by**  [[director:​adamu_umar_mujaheed]] \\
 +**Produced by** [[producer:​arewa24]], ​ [[host:​dinah_balqis_mu_azu]] \\
 +**Hosted by**  [[host:​abubakar_auwal_alqawas]] \\
 +**Language** Hausa
 +</​WRAP>​
  
 +Wannan shiri ne da zai rika zuwa ko wane sati da zai nuna fitattun mutane a wasu lokutan da zasu yiwa yara tatsuniya da nufin koyar da su wani abu a rayuwa. Tatsuniyoyin zasu zama masu ilmantarwa da nishadantar da yaran da suke a wajen da kuma wadanda suke kalloa gida. Shirin zai karkare da tattaunawa tsakanin yaran da mai gabatar da shirin akan tatsuniyar da aka bayar da kuma yadda yaran suka fahimce ta.
 +
 +This weekly program features local celebrities or leaders reading stories or telling folk tales with important moral lessons to groups of young children. The stories are meant to both educate and entertain children in the audience on location and at home. Each program ends with a short discussion between the featured story teller and the children present about the story and what it means to them. Story Time is for both parents and children.
 +
 +
 +===== Alawar Yara Promo ===== 
 +<​html><​iframe width="​420"​ height="​315"​ src="​http://​www.youtube.com/​embed/​AtMqFBG-zz8"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +===== Links ===== 
 +  * Official website in [[http://​arewa24.com/​shows/​alawar-yara-2/​|Hausa]] and [[http://​arewa24.com/​en/​shows/​alawar-yara/​|English]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLenlLYA0Do3nVFLelwCYQdzf_BfpLmCdy|YouTube Playlist (Jerin Shirin a YouTube)]]
 +
 +===== Share this page =====
 +<​html>​
 +<!-- AddThis Button BEGIN -->
 +<div class="​addthis_toolbox addthis_default_style ">
 +<a class="​addthis_button_facebook_like"​ fb:​like:​layout="​button_count"></​a>​
 +<a class="​addthis_button_tweet"></​a>​
 +<a class="​addthis_button_google_plusone"​ g:​plusone:​size="​medium"></​a>​
 +<a class="​addthis_counter addthis_pill_style"></​a>​
 +</​div>​
 +<script type="​text/​javascript"​ src="​http://​s7.addthis.com/​js/​250/​addthis_widget.js#​pubid=mojaam"></​script>​
 +<!-- AddThis Button END -->
 +</​html>​
film/alawar_yara.txt ยท Last modified: 2015/07/22 03:12 (external edit)